The Children

We have 350 children in our primary school, half of which are sponsored. But we also help 72 of our primary school students attend secondary and high school in two other schools in the area.

Tenim uns 350 nens a l’escola primària (aprox. la meitat estan apadrinats). Però també ajudem a 72 ex-alumens que ara fan ESO o batxillerat en dos centres del barri amb els que tenim acords.

Sore Soyuba, now studying at high school thanks to one of our sponsors who has helped him from Primary 2, is the second child of Aminata Koanda, a widow aged 50 years. Aminata has seven children. The eldest, married and with children, works as a guard. With a gun and a bench, he spends 12 hours seven days a week in front of his masters’ house, to protect it. He gives some money to his mum, Aminata, to help. Amanita’s job is to gather sand with a broom and sell it to people who want to build or repair their hut. Aminata lives with four of her children, in their 12m2 hut, with a carpet and 3 stools for all furniture, without electricity or water. Sore studies as hard as he can to enter University and become an IT man. This is the only path out of poverty.

img_5650

Sore Soyuba (left) with his sponsor

Sore Soyuba, que fa ara primer de batxillerat gràcies a l’ajuda d’un dels nostres padrins que l’ha ajudat des de 2n de primària, és fill de la Koanda Aminata, viuda de 50 anys (dona de l’esquerre amb el bebè), és mare de 7 fills. El fill gran, casat i amb una “bona feina” fa de guardià d’una casa de família benestant a la zona rica de la ciutat. Equipat amb un fusell i una banqueta, es passa 12 hores al dia 7 dies a la setmana assentat davant de la casa del seu ‘amo’. Com a bon fill, ajuda la seva mare amb uns “eurillos” al mes.  L’Aminata es dedica a recollir sorra del terra. Amb una “escombreta”, una palangana i molta paciència, fa pilotets de sorra que ven a la gent que es vol arreglar la casa. L’Aminata viu amb 4 dels seus fills en una casa de 12m2, amb una estora com a llit i 3 banquetes com a tot mobiliari, sense aigua corrent ni llum. En Soré estudia tant com pot per acabar batxillerat, anar a la universitat i ser informàtic. És l’única opció per sortir de la pobresa.

Angelina Zoungrana, now studying at secondary school thanks to one of our sponsors, who has helped her since Primary 3, is the only daughter of her mum. She has one brother, Appollinaire, who also studies through our school program. His younger brother died of malaria. Her dad, of AIDS. And her mum, disabled due to a strange disease, does all what she can to feed her children. She makes local beer and sells in at a local bar. Sending her children to school was an impossible dream until she met Mr Conombo. Angelina and her brother study hard to have a different life from their mother (and for their mother).

img_6188

Angelina Zoungrana (right) and her sponsor

L’Angelina Zoungrana, que fa ara primer d’ESO gràcies a l’ajuda d’un dels nostres padrins que l’ha ajudat des de 3r de primària, és la única filla de la seva mare. El seu germà gran Apollinaire, fa 4t d’ESO gràcies a l’ajuda d’un altre padrí. El seu germà petit es va morir de malària. El pare, de Sida. La mare, discapacitada degut a una malaltia estranya, fa tot el que pot per alimentar els seus fills fent cervesa local i venent-la a un bar del barri. L’escola estava fora dels seus somnis fins que va conèixer en Marcel i va dir-li que portes els seus dos fills a la nostra escola. Tots dos sabien que volien una vida diferent a la de la seva mare (i per la seva mare).